SV
EN
 • OPEN CALL FÖR NYA PERFORMANCE
  SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 DEC
  MAILA TILL → opencall@lilithperformancestudio.com

  Under 2023 kommer studion öppna upp för fler konstnärer att producera verk på Lilith Performance Studio, i fler format än tidigare. Vi vänder oss till dig som i din konstnärliga praktik arbetar live eller har ideer som du vill undersöka i ett liveformat.
  I detta Open Call välkomnar vi ännu ej förverkligade performances som i första hand kan fungera att visas under 2-4 timmar och vid flera tillfällen tillsammans med andra performance i ett större eller mindre “grupputställningsformat” live under 2023.
  Ett krav är att verket inte ha visats tidigare.

  Ansökan
  I din ansökan skickar du in:
  En presentation av din tänkta perfomance (en eller flera förslag och tankar, i text och bild. skisser, foto eller film. Du behöver inte vara helt klar med din idé. Men vi behöver förstå hur dina tankar går och vad du vill undersöka.
  En text om din konstnärliga praktik och varför du vill göra ett nytt verk på Lilith Performance Studio.
  Minst 3 bilder/filmer(korta klipp) från tidigare arbeten eller länk till hemsida.
  Ett CV över tidigare utställningar och performance m.m.

  ANSÖKAN SKA VARA INNE SENAST DEN 12 DECEMBER 2022
  SKICKAS TILL: opencall@lilithperformancestudio.com
  De konstnärer som väljs ut får:
  Produktionsbidrag
  Reseersättning
  Boende under produktionstiden
  Utställningsersättning
  Teknisk assistans efter behov
  Konstnärlig support
  Om Lilith Performance Studio:https://lilithperformancestudio.com
  Frågor besvaras av Petter Pettersson: petter@lilithperformancestudio.com
  Telefonsamtal undanbedes

  Varmt välkomna in med era tankar och förslag.
  Petter Pettersson och Elin Lundgren – Lilith Performance Studio

  Lilith Performance Studio är en oberoende konstorganisation och arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade performance. Studion skapar nya performanceverk genom att bjuda in konstnärer från hela världen.
  Varje år får konstnärer tillfälle att på plats, under en längre tid och i nära samarbete med studion, utveckla och presentera nya performanceverk. De konstnärer som bjuds in har ett utpräglat individuellt konstnärligt språk och integritet vad gäller idé såväl som metod, samt ett intresse av att utforska det egna arbetet i relation till studion som experimentplats.
  Studion uppmuntrar till att utvidga deras konstnärliga vision genom performance vilket ger unika produktioner. Under produktionsperioden får konstnären omfattande möjligheter att arbeta fokuserat med alla delar av ett liveverk: plats, tid, iscensättning, medverkande personer och publik.
  Studion är grundad av och drivs av konstnärerna och de konstnärliga ledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson.

 • OPEN CALL FOR NEW PERFORMANCES
  DEADLINE 12 DEC 

  In 2023, the studio will open up more artists to produce works at Lilith Performance Studio, in more formats than before. We search artists who in their artistic practice work live or have ideas that they want to investigate in a live format.

  In this Open Call, we welcome performances that have not yet been realized that can primarily work to be shown for 2-4 hours and on several occasions together with other performances in a larger or smaller “group exhibition format” live during 2023.

  One requirement is that the work has not been shown before.

  Application:

  In your application, you submit:
  A presentation of your intended performance (one or more suggestions and thoughts, in text and images, sketches, photo or film. You don’t have to be completely ready with your idea. But we need to understand how your thoughts go and what you want to investigate.
  A text about your artistic practice and why you want to make a new work at Lilith Performance Studio.

  At least 3 pictures/films (short clips) from previous work or link to website.
  A CV of previous exhibitions and performances etc

  THE APPLICATION MUST BE SUBMITTED BY DECEMBER 12, 2022
  SEND TO: opencall@lilithperformancestudio.com

  The artists who are selected receive:
  Production contribution
  Travel expenses
  Accommodation during the production period
  Exhibition compensation
  Technical assistance as needed
  Artistic support
  About Lilith Performance Studio:https://lilithperformancestudio.com

  Questions are answered ONLY BY MAIL (NO PHONE CALLS) by Petter Pettersson: petter@lilithperformancestudio.com or here via Messenger

  Warmly welcome to apply your thoughts and suggestions.
  Petter Pettersson and Elin Lundgren – Lilith Performance Studio

  Lilith Performance Studio is an independent arts organization and arena for practical artistic research with a focus on newly produced performances. The studio creates new performance works by inviting artists from all over the world.

  Every year, artists get the opportunity to develop and present new performance works on site, for an extended period of time and in close collaboration with the studio. The artists who are invited have a distinct individual artistic language and integrity in terms of idea as well as method, as well as an interest in exploring their own work in relation to the studio as a place of experimentation. The studio encourages them to expand their artistic vision through performance, resulting in unique productions. During the production period, the artist gets extensive opportunities to work focused with all parts of a live work: place, time, staging, participating people and audience.

  The studio was founded by and is run by the artists and artistic directors Elin Lundgren and Petter Pettersson.

   

@